Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.matluz.pl , prowadzony jest przez Nikole Zielewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mat Luz Nikola Zielewicz. 

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca/Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mat Luz Nikola Zielewicz. NIP 7551939449
 3. Klient/Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.matluz.pl

 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 14. E-book, Produkt – Książka w wersji elektronicznej udostępniona do nabycia w Sklepie, mająca charakter treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym.

 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 16. Polityka Cookies – Zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@matluz.pl

 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 18 1090 2226 0000 0001 1827 7463

 3. Adres Sprzedawcy: ul. Słowiańska 12/3, 48-200 Prudnik
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się mailowo ze Sprzedawcą za pomocą e-maila kontakt@matluz.pl


§ 4  Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i  standardową przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer

 5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny standardowy czytnik plików .pdf

 

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Rejestracja polega na utworzeniu Konta Klienta; w celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu.

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 7. Licencja na korzystanie z praw autorskich do treści E-booka zostaje wydana na nazwisko podane w Formularzu Zamówienia lub podczas zakładania konta w sklepie. Warunkiem otrzymania licencji jest podanie autentycznych danych.

 

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • Przelew tradycyjny na dane 
   Nikola Zielewicz
   Nr konta: 18 1090 2226 0000 0001 1827 7463
   Tytuł przelewu: 
   numer zamówienia
 2. Realizacja zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego odpowiedniej wpłaty oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, System Informatyczny Serwisu automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Wiadomość zawiera unikalny link, który po kliknięciu daje możliwość zapisania E-booka na urządzeniu Zamawiającego.

 3. Link do E-booka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego jest aktywny przez 5 dni od momentu realizacji zamówienia. Zamawiający ma więc 5 dni na pobranie e-booka na swoje urządzenie.

 4. Limit pobrań E-booka z jednego linku jest równa 3. Oznacza to, że Zamawiający może maksymalnie 3 razy pobrać E-booka z dostarczonego mu linku.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieprawdziwego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.

 7. W razie opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędu Systemu Informatycznego Serwisu, Administrator zobowiązuje się bezzwłocznie wszcząć odpowiednie działania celem naprawy Systemu i zrealizować zamówienie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) używanym przez Zamawiającego.

 

§ 8 Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

 1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości, która potwierdza złożenie zamówienia, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.
 2. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (E-book), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator (jako osoba fizyczna Nikola Zielewicz) jest jednocześnie autorem Utworu (E-booka) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia. Klient ma prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni.

 3. E-book jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.

 4. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

 5. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.

 6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjna bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.

 7. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z E-booka na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, wchodzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

 

§ 9 Procedura zwrotów i reklamacji

 1. Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres kontakt@matluz.pl. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika, który rozpatruje ją i kontaktuje się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia.

 2. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres kontakt@matluz.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności.

 3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.
     
 4. Złożona przez klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia reklamacji.

 

§10 Usługi dodatkowe, usuwanie konta i newsletter

 1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie – stworzyli Konto lub zapisali się na subskrypcję newslettera.

 2. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu przez Użytkownika prawidłowego adresu e-mail oraz hasła, które sam ustalił. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła do Konta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.

 3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje Ustawienia. W razie likwidacji Konta, Sprzedawca usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie do 7 dni roboczych – za wyjątkiem danych niezbędnych do ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzenia Konta lub z złożonymi Zamówieniami (albo w celu dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń dotyczących tego rodzaju spraw). Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików przy użyciu tego Konta (Użytkownik może jednak założyć nowe Konto).

 4. Sprzedawca może usunąć Konto Użytkownika, jeżeli:

  1. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem

  2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób trzecich
  3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego 
  4. Użytkownik nie korzystał z Konta przez 48 miesięcy (brak prawidłowego logowania na Konto)

 5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4, przed usunięciem Konta Sprzedawca prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści. Sprzedawca może jednak usunąć albo zablokować możliwość korzystania z Konta w każdym czasie, jeżeli na Sprzedawcę zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Użytkownik, który wyrazi taką wolę wypełniając formularz subskrypcji, może skorzystać z newslettera. W ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu oraz działalności Sprzedawcy i tematyki poruszanej na Stronie. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newslettera link.

 

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies:

 1. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W szczególności, zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail) celem Personalizacji E-booka.
   
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Nikola Zielewicz, właścicielka firmy Mat Luz Nikola Zielewicz.

 3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.

 4. Sprzedawca celem realizacji zamówienia przekazuje pośrednikowi dane osobowe zamawiającego. Tym samym staje się on administratorem danych osobowych Zamawiającego.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami częstokroć obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl